در جلسه دمو، ویژگی‌های نرم افزارهای مورد نظر را از نزدیک ملاحظه می‌نمایید.

مشخصات درخواست کننده